෴...සයිබර් විකාරය..෴

අල ගෙඩි වගේ මොළ ගෙඩි වලට හරවත් රසවත් විරාමයක්...

Subscribe
Add to Technorati Favourites
Add to del.icio.us
Friday, June 7, 2013

ෆැන්ටෑස්ටික් දුක..

ලිවුවේ Dhanushka Kaluarachchiඅහස්කුස සිට පොලොතල වල සැරි සරන මම..

ඇමිබාවගේ සිට දැවැන්තයින්ටද පොදු බව..

ඇසුපිරුවන් කතාවට ලක්වූමා..

ලෝකය වෙනස් වුවද නොවෙනස් වනබව..

හදුනා ගන්නා තෙක් මම නුබම බව..

අතහැර නොයමි මම නුබ, මම වෙමි ...

ෆැන්ටෑස්ටික් දුක..


0 අදහස් උදහස්:

Post a Comment